Olieafscheider vlg NEN EN 858

Olieafscheiders volgens NEN – EN 858

Fabricaat AMT®, volgens NEN-EN 858, zijn uitgevoerd in prefab gewapend beton C60/75 of HDPE. De betonnen uitvoering is voorzien van standaard een PE komo gecertificeerd binnenwerk, optioneel is dit ook uit te voeren in RVS. De uitvoering in HDPE heeft een onderhoudsschacht welke standaard geschikt is voor een inbouwdiepte tot 900 mm en is eenvoudig in het werk op de juiste inbouwmaat in te korten. Zowel de betonnen als de kunststof (HDPE) olieafscheider zijn standaard voorzien van een afdekking(en) met deksel geschikt voor verkeersbelasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124. Optioneel zijn deze uit te voeren in zwaar verkeer klasse D 400 kN.

Uiteraard worden de AMT olieafscheiders geleverd met een CE markering een conformiteitsverklaring volgens de richtlijnen bouwproducten met betrekking tot afscheiders overeenkomstig NEN-EN 858. Tevens bieden wij u 5 jaar garantie op een juiste werking mits plaatsing, gebruik vlg. onze voorschriften en juiste capaciteitsberekening berekend via Aqua Milieu Techniek, conform de door u aangeleverde toestellen.

Olieafscheider de verschillende modellen

Aqua Milieu Techniek biedt u de keuze uit 2 verschillende productlijnen. De AMT New Class A lijn zijn gewapend betonnen olieafscheiders inwendig voorzien van een hoogwaardige twee componenten oliebestendige epoxy coating aan de binnenzijde. De AMT New Class AA lijn zijn gewapend betonnen C60/75 olieafscheiders met een oliebestendige HDPE lining aan de binnenzijde van de afscheider. De binnenwerken van de olieafscheiders zijn standaard gefabriceerd uit 1e klas KIWA gecertificeerd HDPE. Tegen meerprijs is een RVS binnenwerk op aanvraag ook mogelijk. De afscheiders in deze lijn zijn rond van model en daardoor compacter, efficiënter, eenvoudiger te reinigen en stukken voordeliger dan de modellen uit het verleden.

Daarnaast biedt Aqua Milieu Techniek u een lijn PE (kunststof) olieafscheiders aan voor aardinbouw en een lijn voor plaatsing boven op de grond. Een prijstechnisch gunstige lijn olie-/benzineafscheiders, welke licht in gewicht zijn, corrosie ongevoelig, een lange levensduur en standaard bij aardinbouw olieafscheiders een mangat Ø630 mm en voorzien van standaard een deksel verkeersklasse B 125 kN (personenauto’s).

Alle olieafscheider van Aqua Milieu Techniek kunnen tegen meerprijs uitgevoerd worden met een coalescentiefilter, het rendement na testopstelling is dan kleiner als 5mg/ltr. Met dit ingebouwde coalescentiefilter kan er geloosd worden op openwater. Dit type afscheider worden klasse I afscheiders genoemd. Dit coalescentiefilter kan ook naderhand worden ingebouwd/geplaatst, zo maakt u van een klasse II afscheider(lozing op riool) in een handomdraai een klasse I afscheider (lozing op openwater).

Berekening olieafscheider vlg NEN-EN858

Een juiste berekening van een olieafscheider is erg belangrijk.

Wordt er een te kleine olie/benzineafscheider toegepast, dan kan dit een overbelasting van de olieafscheider betekenen. Met als gevolg;
een te hoge uitstoot aan slib en/of oliedelen in het riool of openwater. Dit betekent ook dat de olieafscheider frequenter geledigd dient te worden met alle extra kosten van dien.

Wordt er een te grote olie-/benzineafscheider toegepast, dan betekent dit weliswaar dat deze minder frequent geledigd hoeft te worden, echter met het gevaar dat op den duur de ontstane olie/drijflaag wordt aangetast door rotting. Deze aangetaste olie/drijflaag leidt uiteindelijk tot uitspoeling van slib- en oliedeeltjes, welke dan alsnog op het riool of open water worden geloosd.

De NEN-EN858-2 geeft een aantal mogelijkheden aan, om de capaciteit van de olieafscheider te bepalen. Hierin wordt rekening gehouden met alle bedrijfsspecifieke parameters welke van belang zijn voor een juiste werking van de olieafscheider, maar ook voor een verantwoord en noodzakelijk onderhoud, deze zaken dragen bij aan de juiste afscheidercapaciteit.

Een olieafscheider capaciteit wordt berekend aan de hand van de lozingsgegevens:

 1.  Wordt er hemelwater geloosd en/of wordt er geloosd via toestellen (Qr) ?
 2. Welke minerale oliën en vetten kunnen er verwacht worden (fd) ?
 3. Waar wordt op geloosd, openwater of riolering (Fd) ?
 4. Wat is het doel van de lozing (Fx) ?
 5. Wat is de situatie, kan er veel slib worden verwacht ?

Toelichting olieafscheider capaciteitsberekening volgens NEN-EN858:

Fd – dichtheidsfactor: Wordt er geloosd op openwater (= klasse I afscheider/coalescentieafscheider) of op riolering (= klasse II afscheider),
Wat is de dichtheid van de te lozen producten ? Keuze:
¹ = ‹0.85  – benzine / diesel • ² = 0.850.9 – smeermiddelen ³ = Zware stoffen – 0.9‹0.95

Qr – Hemelwaterafvoer: Hoe groot is het openterrein en/of overkapte terrein, welke zullen gaan lozen via de olieafscheider, in m².

Fx – Emulgatiefactor: Wat is het doel van de lozing ?

Qs – Bedrijfsafvalwateraanbod : Hier worden de toestellen geteld, de bostelwasmachine en een hogedrukreiniger.

Geef bij de berekening aan of het hemelwater tegelijk met het bedrijfsafvalwater geloosd kan gaan worden. De capaciteit wordt weergegeven in liters per seconde (NS)

Wat zijn de eisen voor een olieafscheider

Een olieafscheider dient te voldoen aan de Europese regelgeving de EN858. Deze norm wordt in Nederland uitgegeven door de NEN. De NEN-EN858 bestaat uit twee delen. In deel 1 worden de eisen voor ontwerp, kwaliteit, sterkte, beproeving, duurzaamheid, werkingen en CE markering gedefinieerd. Deel 2 gaat over de functionering, capaciteitsberekening, installatie en onderhoud.

Vanaf 2006 dienen alle nieuw te leveren en te plaatsen olieafscheiders te voldoen aan deze Europese Norm EN858 en zijn voorzien van een door de Raad van Accreditatie goedgekeurde instelling welke de olieafscheiders heeft beproefd voor de CE markering. Deze CE markering is door de Europese Commissie ingesteld als de minimum kwaliteitseisen en duurzaamheidniveau, waar een product mimimaal aan moet voldoen om zorg te dragen voor de veiligheid van mens en milieu. Deze kwaliteitseis en duurzaamheidniveau dient door de fabrikant beschreven te zijn in een Declaration of Performance (EG prestatieverklaring), kortweg DOP. Hierin dient minimaal vermeld te staan:

• De duurzaamheid • De waterdichtheid • De brandklasse • De sterkte en stabiliteit • De effectiviteit • De geharmoniseerde norm • De geaccrediteerde laboratoria waar de diverse testen zijn uitgevoerd • Het beoogd gebruik • De gegevens van de fabrikant • De typen olieafscheider

De fabrikant dient alle gegevens vast te leggen in het Technische Constructie Dossier (TCD) en is verplicht de geproduceerde olieafscheiders te onderwerpen aan een interne kwaliteitscontrole. Dit is de garantie dat de geproduceerde CE olieafscheiders ook voldoen aan de normering en aan de gegevens zoals gesteld in het Technische Constructie Dossier.

Alle standaard Aqua Milieu Techniek olieafscheiders voldoen aan de NEN-EN858 en zijn voorzien van een CE markering en een Declaration of Performace.

Ontwerp en onderhoud van een olieafscheider

Een olieafscheider wordt ontworpen een de hand van 7 basis uitgangpunten:

 1. Toepassing: onder de grond – boven de grond.
 2. Materiaalkeuze: gewapend beton – kunststof
 3. Capaciteit: doorstroomcapaciteit zoals bereken (nominale grootte) 1½, 3, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100 etc. liter/seconde.
 4. Afmetingen: inbouwdiepte – aansluitdiameter – inhoud slibvang
 5. Functionele eisen: verkeersbelasting – bereikbaarheid (voor onderhoud) – werking – ventilatie
 6. Voorbeelden van verschillende ontwerpen
 7. Het maximale effluent in het uitstromend water, na de olieafscheider mag niet meer zijn dan 100 mg/ltr, bij lozing op riolering en niet meer zijn dan 5 mg/ltr bij lozing op openwater.

Door een juiste dimensionering van de olieafscheider wordt de juiste verblijftijd van het afvalwater bepaald, waardoor er voldoende rust in het water komt zodat de minerale oliën en vetten kunnen opdrijven en de zwaardere delen, het slib, kunnen bezinken. Een te kleine olieafscheider zal een te hoge uitstoot aan effluent geven.

Is de afscheider geplaatst, haalt u dan de vlotter/drijver uit de vlotterbehuizing, vult u hierna de afscheider geheel af met water, totdat deze overstroomt in de controleput, plaats de vlotter/drijver terug in de vlotterbehuizing, hierna is de olieafscheider in werking.

De afscheider dient periodiek onderhouden te worden. Tijdens dit onderhoud worden alle afvalstoffen uit de olieafscheider gezogen, de put wordt schoongespoten en de kwaliteit van de olieafscheider wordt gecontroleerd, hierna wordt de olieafscheider weer afgevuld met water, zodat deze opnieuw in gebruik genomen kan worden. Dit periodieke onderhoud dient u te laten uitvoeren door een erkend en gecertificeerd rioolreiniger.

Waar worden olieafscheiders toegepast ?

In het Activiteitenbesluit van de Rijksoverheid staat beschreven dat een olieafscheider toegepast dient te worden op plekken waarbij een grote kans is op het lozen van minerale oliën. Hieronder vallen o.a.:

• Wasplaatsen van auto’s en vrachtwagens
• Werkplaatsen waar men aan motorvoertuigen sleutelt
• Tankstations
• Demontagebedrijven van onder andere autowrakken
• Jachthavens
• Opslag en overslag van minerale oliën en vetten
• Lozen van afvalwater vanaf metaal bewerking
• Tanken van vaartuigen
• Onderhoud van motoren, apparaten of voertuigen

Overige situaties:
Bij het lozen van (mogelijk) oliehoudend afvalwater in het vuilwaterriool is de standaardlozingseis 20mg/liter minerale olie in enig steekmonster.
Hoe dit bereikt wordt mag de ondernemer zelf bepalen. Het plaatsen van een juist gedimensioneerde olieafscheider welke voldoet aan de lozingsnormen
met good housekeeping. Een olieafscheider welke is ontworpen volgens de NEN-EN858 moet voldoen aan de grenswaarde van 200 mg/l olie in enig steekmonster. Een goed onderhouden en gedimensioneerde slibvangput met olieafscheider voldoet aan deze norm. In normale omstandigheden zal de olieafscheider kunnen voldoen aan de standaardlozingseis. Daarom is good housekeeping daar het bedrijf erg belangrijk, het gebruik van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen en een hogedrukreiniger mag de olieafscheider niet nadelig beïnvloeden.

Overige situaties kunnen onder andere zijn; laadkuilen, parkeerterrein, parkeerdaken, opslagterreinen, run-off water.

Afvoer van de inhoud van een olieafscheider:
De inhoud van de olieafscheider en slibvangput is gevaarlijk afval, hierop is de wet milieubeheer van toepassing. De inhoud dient door een erkende inzamelaar worden opgehaald.

(bron en meer informatie: infomil.nl (d.d. 18-2-2020) )