Wat is een Septic-tank en wat is een IBA systeem ?

Een septic-tank is ontworpen voor de behandeling van sanitair afvalwater (zwartwater). Een septic-tank verwijdert hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septic-tank ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruik maken van in het water opgeloste zuurstof.
Een septic-tank is daarom ook geen IBA systeem.

Een IBA systeem is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater zuivert en betekent: Individuele Behandeling Afvalwater, kortweg IBA systeem.

IBA I systeen AMT

IBA II systeem doorsnede AMT

Een IBA systeem heeft als doel: huishoudelijk afvalwater (grijswater) kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een IBA van Aqua Milieu Techniek is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken.

Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, waardoor de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

Classificatie IBA systemen:

Er zijn bestaan 3 klasse IBA systemen:
a. IBA klasse I is een septic-tank welke gebaseerd dient te zijn volgens het lozingenbesluit bodembescherming, inhoud afhankelijk van het aantal gebruikers minimaal 6000 liter in de verhouding 2:1:1.
b. IBA klasse II verwijdert met name zwevende stoffen.
c. IBA klasse IIIA verwijdert ook stikstof.
d. IBA klasse III B verwijdert daarnaast ook fosfaat en is tevens de hoogste klasse.

Werking IBA II en III:

Een IBA klasse 2 of 3 kan bestaan uit één twee of drie tanks of compartimenten. Te weten, een voorbezinktank waar de zwaardere (niet-organische) delen bezinken, een actief-slibtank met beluchtingsinstallatie, gevolgd door een nabezinktank waar de vaste stoffen en bacterievlokken bezinken. De zuivering vindt in tegenstelling tot een septische put plaats onder aerobe omstandigheden. Bacteriën breken daar het organisch materiaal af.

Het effluent uit een IBA klasse 2 of 3 moet nagenoeg helder zijn.

IBA I systeen AMT

Voorwaarden van lozing en toepassing:

Het lozen van het water vanuit de septic-tank of IBA systeem mag alleen buiten de bebouwde kom.
De afstand tot het gemeentelijk riool bij niet meer dan 10 I.E. moet hierbij meer zijn dan 40 meter.

Voor lozingen kleiner dan 6 I.E. is een lozing in oppervlaktewater of infiltratie in de bodem toegestaan met een septic tank
volgens de ministeriële regeling.

Indien de afstand van het woonhuis of bedrijf tot het vuilwaterriool <40 meter is, dan mag geen IBA worden toegepast. Eventuele
uitsluitingen hierop dienen met de betreffende overheidsinstantie te worden overlegt.

Als de vervuilingswaarde van het afvalwater (gering is) niet groter dan 3 inwonerequivalenten is, kan de overheidsinstantie bepalen
dat het bedrijf niet hoeft aan te sluiten op het vuilwaterriool. De overheidsinstantie kan dan ook bepalen dat het bedrijf wel
een zuiveringsvoorziening moet hebben.

(bron.: Lozingsvoorschriften huishoudelijk afvalwater – Kenniscentrum InfoMil)