Afvoergoot • Straatkolk • Septic-tank • Vetafscheider • Olieafscheider • Pompputen • Infiltratieput

Wat is een afvoergoot ?

Een afvoergoot is een “onder” bak van kunststof of van beton en is afgedekt met een rooster afdekking. De afvoergoot onderbak wordt geheel in de grond geplaatst, het rooster komt gelijk of iets lager te liggen als de omliggende bestrating. De bestrating wordt op afschot naar het rooster gelegd. Bij regenval loopt het regenwater over de bestrating naar het rooster waardoor het regenwater beland in de afvoergoot onderbak. Het regenwater wordt in de onderbak opgevangen en stroomt naar een uitlaatzijde welke uiteindelijk is aangesloten op bijvoorbeeld een hemelwater riolering, of indien de afvoergoten worden toegepast bij een wasplaats, zal de aansluiting vanaf de afvoergoot aangesloten worden op een olieafscheider.

Een afvoergoot wordt ook wel: draingoot, lijngoot, vloergoot, lijnafwatering, bestratingsgoot genoemd.

Meer informatie over het afvoergoten aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Afvoergoot-AMT-50W110GA serie kunststof draingoot

Afvoergoot-AMT-50W110GA serie kunststof draingoot

Wat is een straatkolk ?

Een straat- of trottoirkolk is een “onder” bak van kunststof of van beton en is afgedekt met een roosterdeksel. De kolkonderbak wordt geheel in de grond geplaatst, het roosterdeksel komt gelijk of iets lager te liggen als de omliggende bestrating. De bestrating wordt op afschot naar het roosterdeksel gelegd. Bij regenval loopt het regenwater over de bestrating naar het roosterdeksel waardoor het regenwater beland in de kolkonderbak. Het regenwater wordt in de onderbak opgevangen en stroomt via de uitlaatkamer welke uiteindelijk is aangesloten op bijvoorbeeld een hemelwater riolering, of indien de kolken worden toegepast bij een wasplaats, zal de aansluiting vanaf de straatkolk aangesloten worden op een olieafscheider.
De meeste kolken zijn in de uitlaatkamer voorzien van een stankscherm, welke ervoor zorgt dat er geen gassen vanuit de riolering overlast of gevaar kan opleveren.

Een straatkolk wordt ook wel: straat/troittoirkolk, kolkput, waterafvoerput genoemd.

Meer informatie over het straat- en trottoirkolken aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Straatkolk PVC/Gietijzer

Straatkolk PVC/Gietijzer Aqua Milieu Techniek

Wat is een septic tank ?

Een septic-tank is een kleinschalige waterzuivering welke toegepast wordt op plekken waar geen riolering aanwezig is, of waar de riolering té ver van het perceel ligt. Op de septictank wordt het afvalwater vanuit bijvoorbeeld een woonhuis aangesloten, afkomstig van toilet, douche, bad, vaatwasser etc.
In de septic tank vindt een afscheiding plaats tussen de bezinkbare stoffen, het water en de drijvende delen. De bezinkbare delen vanuit bijvoorbeeld het toilet vormen zich een bed van bacteriën onder in de septic-tank. Dit bacteriën bed zorgt ervoor dat de bezonken materialen geheel of gedeeltelijk verteren, waardoor de septic tank minder frequent geledigd hoeft te worden. Hierdoor is gebruik van bepaalde schoonmakenmiddelen en andere stoffen welke niet geschikt zijn voor septisch gebruik, af te raden. Deze middelen doden namelijk de bacteriën in de tank, waardoor de septic-tank vaker geledigd dient te worden.

Welke septic tank u mag plaatsen is afhankelijk van het gebied waar uw perceel zich bevindt. Heden te dage is een septic-tank of IBA-I systeem het kleinste systeem welke toegepast mag worden. Dit is een septic-tank met een minimale inhoud van 6000 liter in de verhouding 2:1:1, deze is geschikt als IBA I systeem en geschikt voor een huishouden tot 5 personen. Woont u bijvoorbeeld in een waterwin gebied, dan dient u een IBA systeem aan te schaffen type IBA II of IBA III systeem.

De kleinere septic-tanks worden nog toegepast op bijvoorbeeld bouwplaatsen of andere tijdelijke oplossingen.

Een septic tank wordt ook wel: Beerput, Septischeput, IBA-systeem, Septic tank volgens lozingenbesluit bodembescherming genoemd.

Meer informatie over het septic-tank en IBA systemen aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

IBA I systeen AMT

Septic-tank IBA I beton AMT 6000 liter

Wat is een vetafscheider ?

Een vetafscheider is een put/toestel welke aangesloten dient te worden op de afvoerbuis van bijvoorbeeld een horecakeuken, productiekeuken, afwaskeuken, etc. Al het afvalwater vanuit de keuken dient door de vetafscheider geleid te worden.
De afvoer naar de vetafscheider dient onder vrij verval (zonder tussen komst van een pompunit/put) aangesloten te worden. De vetafscheider werkt op basis van verblijftijd en soortelijk gewicht van de verschillende stoffen (gravitaire afscheiding) en is geschikt voor het afscheiden van dierlijke en plantaardige oliën en vetten. In geheel Europa geldt de norm EN1825, de vetafscheiders dienen aan deze norm te voldoen en volgens deze norm worden berekend. Tevens dienen de vetafscheiders voorzien te zijn van een CE markering en een DOP verklaring/Prestatieverklaring. (DOP = Declaration of Performance).

Een vetafscheider wordt ook wel: Vetvangput, Vetput, Vet/olieafscheider, Vetvanger, slibvetafscheider.

Meer informatie over het vetafscheider aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Vetafscheider HDPE grondinbouw PE rechthoekig AMT

Vetafscheider HDPE grondinbouw PE rechthoekig AMT

Wat is een olieafscheider ?

Een olieafscheider is een put/toestel welke aangesloten dient te worden op de afvoerbuis van bijvoorbeeld een auto/vrachtwagen wasplaats of wasstraat, tankstation, parkeerplaats etc. Al het afvalwater en regenwater vanuit de opvangplek dient door de olieafscheider geleid te worden.
De afvoer naar de olieafscheider dient onder vrij verval (zonder tussen komst van een pompunit/put) aangesloten te worden. De olieafscheider werkt op basis van verblijftijd en soortelijk gewicht van de verschillende stoffen (gravitaire afscheiding) en is geschikt voor het afscheiden van minerale oliën en vetten. In geheel Europa geldt de norm EN858, de olieafscheiders dienen aan deze norm te voldoen en volgens deze norm worden berekend. Tevens dienen de olieafscheiders voorzien te zijn van een CE markering en een DOP verklaring/Prestatieverklaring. (DOP = Declaration of Performance).

Een olieafscheider wordt ook wel: Obas, Olie/vetafscheider, Koolwaterstofafscheider, KWS afscheider, olie-/benzineafscheider, slibolieafscheider, coalescentieafscheider.

Meer informatie over het olieafscheider aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Olieafscheider fabricaat Aqua Milieu Techniek New Class A

Olieafscheider fabricaat Aqua Milieu Techniek beton

Wat is een Pompput ?

Een pompput is een put van kunststof, beton of staal met hierin een dompelpomp ingebouwd welke het instromende (afval)water wegpompt naar een hoger gelegen riolering, naar een persriool of drukriool of naar het openwater. Een pompput wordt toegepast als het leidingwerk welke dient te lozen op riolering of openwater, lager ligt dan het lozingspunt. Het (afval)water dient dan omhoog gepompt te worden.

Een pompput kan toegepast worden als hemelwater, fecaliën houdend afvalwater, industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater put. De te selecteren dompelpomp wordt aangepast op het medium. Een pompput is meestal een compleet pompstation, een put met een compleet ingebouwde dompelpomp.

Een pompput wordt ook wel: pompgemaal, pompstation, pompputten, put met pomp.

Meer informatie over het pompputten aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Pompput pe enkelpomp AMT

HDPE pompput gemaal AMT enkelpomps

Wat is een Infiltratieput?

Een infiltratieput is een put van beton of kunststof, welke het hemel- of regenwater terug brengt naar het grondwater. De put bestaat uit een behuizing welke rondom is voorzien van sparingen. De put dient in een grindbed gesteld te worden.

Een Infiltratieput wordt ook wel: zakput, sterfput, zinkput.

Aqua Milieu Techniek heeft ook infiltratieputten, welke het omgekeerd bewerkstelligen: Een Infiltratiepompput, het in een bepaalde periode te hoge grondwaterstand laten overstorten in een geperforeerde pompput en dit water wegpompen naar het hemelwater riool.

Meer informatie over het Infiltratieputten aanbod van Aqua Milieu Techniek ? Bekijk hier ons aanbod.

Infiltratiekolk inclusief WADI kop AMT

Infiltratiekolk inclusief WADI kop AMT